Algemene voorwaarden en Privacy Policy

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Algemene voorwaarden en Privacy Policy


ALGEMENE VOORWAARDEN 
Definities;
De Ondernemer: Fit & Soul aan de Amstel en bij dien werkzame ZZP-ers
De Klant: de persoon die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sport en/of 
voedingsadvies en/of coaching.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
overeenkomst die tussen ondernemer en klant tot stand gekomen is.

HUISREGELS
- Het dragen van gepaste sportkleding is verplicht.
- Eten in de trainingsruimte is niet toegestaan.
- Roken in het pand van de ondernemer als mede op het buitenterrein van de ondernemer is 
niet toegestaan.
- Tijdens de les dienen de instructies van de trainer/medewerker gevolgd te worden.
- Materiaal wordt na de training weer op de daarvoor bestemde plekken teruggelegd. 
- Telefoneren tijdens de activiteiten is niet toegestaan.
- Klanten hebben geen toegang tot de faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, 
drugs of andere geestverruimende middelen.
- Agressief of ruw gedrag richting medewerkers van de ondernemer of andere klanten wordt 
niet geaccepteerd en kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het gebouw van de ondernemer.
- Waardevolle spullen kunnen in de kluisjes te worden opgeborgen. De ondernemer is niet 
aansprakelijk voor het verlies of diefstal van eigendommen van de klant.
- Klanten en/of introducees maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van 
de faciliteiten en trainingen van de ondernemer. 
- Iedereen gaat met respect om met de spullen van de ondernemer. Bij schade aan materiaal, 
door aantoonbare schuld, zullen de kosten volledige op de betreffende klanten 
verhaald worden.

ABONNEMENT OF PRODUCT
- Het abonnement of product is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
- Het abonnement gaat in per de 1e van een maand. Wordt gestart midden in een maand dan 
wordt een gedeelte (restbedrag) in rekening gebracht en start de duur van de overeenkomst 
op de 1e van de eerstvolgende maand.
- Het abonnement heeft een looptijd van 3 maanden, waarna deze automatisch stilzwijgend 
telkens met de duur van een maand wordt verlengd. 
- Fit & Soul houdt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.
- De producten hebben een geldigheidsduur welke u ziet bij aanschaf van het product of op 
onze website. Er vindt geen automatische verlenging plaats.
o 10x kaarten Small Group een geldigheidsduur van 4 maanden.
o Half seizoen Stoeien en Tiener lessen, geldig van september tot en met januari of van 
februari tot en met juni.
o 10x kaart Personal Training, geldigheidsduur van 6 maanden.
- Geldigheid losse les: tot 1 maand na aanschaf

BETALINGSVOORWAARDEN
- Bij abonnementen wordt de maandelijkse betalingen van de eerste (of deel van de maand) 
termijn, direct geïncasseerd na inschrijving. Vervolgens zal iedere maand een automatische 
incasso plaatsvinden, uiterlijk de 1ste van de maand. 
- Bij producten geldt dat betaling direct bij aanschaf plaatsvindt. Bij voorkeur wordt de 
betaling direct gedaan bij aanschaf via de app. Wanneer dit niet mogelijk is kan er op locatie 
gepind worden.
- Zonder geldig product of abonnement kan de trainer de toegang tot de training weigeren.
- Wanneer er sprake is van achterstallige betaling heeft de consument geen toegang tot de 
lessen tot het bedrag voldaan is. 
- Wanneer de klant in gebreke blijft van de betaling zoals overeengekomen, zal de 
ondernemer deze opeisen. De wettelijke rente en alle verdere daaraan verbonden kosten 
(zoals incasso) zullen bij de klant in rekening gebracht worden.
- Prijswijzigingen worden minimaal 4 weken van te voren kenbaar gemaakt op de website.

ANNULERINGSVOORWAARDEN
- De klant heeft 2 weken bedenktijd na ondertekening van de overeenkomst om het 
abonnement kosteloos te annuleren. Wanneer de klant in deze 2 weken wel gebruik 
heeft gemaakt van het abonnement worden deze kosten separaat in rekening gebracht.
- Lessen kunnen door de ondernemer geannuleerd worden bij ziekte, onvoorziene omstandigheden of wanneer er 4 uur voor aanvang van de les minder dan 3 deelnemers aangemeld staan.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
- Wanneer de klant door ziekte geen gebruik kan maken van het product of het 
abonnement, kan vanaf de 10e dag op verzoek van de klant het product gepauzeerd worden. De ondernemer kan 
hierbij vragen om een verklaring van een arts of therapeut. Stop zetten kan nooit met 
terugwerkende kracht plaats vinden.

OPZEGGEN ABONNEMENT
- Voor het opzeggen van abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand.
- Opzeggen dient schriftelijk of per mail te gebeuren en is pas geaccordeerd wanneer u 
bevestiging hiervan heeft ontvangen.
- Voor producten geldt dat er geen restitutie mogelijk is wanneer niet het gehele product 
gebruikt wordt.
- Herroepingsrecht is van kracht.

BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP
- Beëindiging van het lidmaatschap door de ondernemer kan in de volgende gevallen. Indien 
de klant zich:
o Misdraagt jegens personeel of andere leden.
o Niet aan de huisregels houdt
o Schade toebrengt aan eigendommen van de ondernemer, leden of medewerkers. 

AANSPRAKELIJKHEID
- De ondernemer sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit 
voor persoonlijke schade of overlijden van een klant of introducé tijdens het verblijf in het pand 
van de ondernemer, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
- Klanten wordt aangeraden vooraf een medische keuring te laten doen. 
- Zwangere vrouwen en mensen die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk, dienen vooraf 
met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten geen gebruik mag worden gemaakt. 
- De klant vrijwaart de ondernemer voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor 
schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid.
- Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen is voor eigen risico van de 
ouder/voogd

PRIVACY POLICY
Onze privacy policy kunt u inzien op onze website www.fitandsoul.nl


Privacy Policy
 
Fit & Soul aan de Amstel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fit & Soul aan de Amstel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fit & Soul aan de Amstel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Share our website